วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โรงเรียนบ้านประชาอารี

           ทุกๆวันพฤหัสบดี จะเป็นวันจัดกิจกรรมออกกำลังกาย หลังหมดคาบเรียนในช่วงบ่าย เด็กนักเรียนทุกคนจะออกมาออกกำลังเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรุปการปฏิบัติงานทุก2สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 7-8ระหว่างวันที่ 25-8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
          1.ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
          2.ได้พัฒนากระบวนการสอนรูปแบบต่างๆ
          3.ได้เห็นการพัฒนาของโรงเรียนเพิ่อให้ได้มาตรฐาน
          4.คุมความสะอาดบริเวณที่ไดรับผิดชอบ
          5.คุมแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          6.รู้จักการให้บริการ(ของขายสหกรณ์)
          7.รู้จักวิธีการคุมห้องชั้นเรียนได้มากขึ้นกว่าเดิม
          8.จัดป้ายนิเทศ
          9.ช่วยงานกีฬาสีที่โรงเรียน

2.ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
         1.คุมชั้นเรียนได้ไม่ทั่วทั้งห้องเรียน
         2..มีปัญหาด้านการใช้ภาษเพราะใช้ภาษาที่แตกต่างกัน
         3.บางครั้งการปฏิบัติงานที่ครูให้ทำเช่น คุมห้องอนุบาล หรือคุมห้องแทนครูประจำการ เนื่องจากติดประชุม ทำให้ดูแลได้อย่างไม่ทั่วถึงเพราะ ขาดประสบการณ์ในการทำงาน

3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
         1.การสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก
         2.การปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงาน
         3.การทำงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอน


กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนบ้านประชาอารี 

จัดป้ายนิเทศ
สรุปการปฏิบัติงานทุก2สัปดาห์

  สัปดาห์ที่ 5-6 ระหว่างวันที่11-24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
          1.การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน
          2.การแบ่งเวลาในการทำงานต่างๆที่รับผิดชอบ
          3.รับผิดชอบงานอย่างเต็มที่
          4.คุมความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ
          5.คุมแถวนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          6.การปฏิบัติงานสอน
          7.สอนแทนครูพี่เลี้ยง
          8.ช่วยขายน้ำที่โรงอาหาร
          9.ช่วยตักข้าวให้ครูตอนพักเที่ยง
        10.คุมห้องเรียนแทนครูที่ไปราชการ

2.ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
          1.แบ่งเวลาไม่ค่อยตรงอย่างที่ตั้งใจ
           2.อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงจึงทำงานได้อย่างไม่เต็มที่

3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
          1.ศึกษาการสอนที่แปลกใหม่
          2.ศึกษาวิธีการสอนเพื่อให้เด็กัตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น
          3.ศึกษากิจกรรมที่สอดคล้องกับนักเรียน


คุมความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ 

 

สรุปการปฏิบัติงานทุก2สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 26-10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
        1.รู้จักการปฏิบัติงานที่ดี
        2.ได้รู้จักบุคลากรในโรงเรียน
        3.ได้รู้จักการปฏิบัติงานจริง
        4.คุมความสะอาดนักเรียนในบริเวณที่รับผิดชอบ
        5.คุมแถวนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
ุ        6.การมีมารยาทบนโต๊ะอาหาร

2ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
        1.ในด้านการสอนยังไม่คุ้นเคยกับนักเรียน ทำให้การเรียนการเป็นไปอย่างไม่ค่อยเต็มที่
         2.สร้างความคุ้นเคยกับเด็กนักเรียน
         3.นักเรียนไม่สนใจเรียนเพราะเนื่องจากเป็นครูฝึกสอน

3.สิ่งที่ควรค้นคว้าเพิ่มเติม
        1.ศึกษาเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่อยู่สม่ำเสมอ
        2.ศึกษาภาระงานในด้านต่างๆ
        3.ศึกษาสภาพนักเรียนแต่ละคนเพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตรงเป้าหมาย

สรุปการปฏิบัติงานทุก2สัปดาห์

สัปดาห์ที่1-2 ระหว่างวันที่14-25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
          1.พบท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านประชาอารี
          2.รู้จักนักเรียนที่เราได้รับมอบหมายให้ไปสอน     
          3.รู้กฏต่างๆของโรงเรียนภาระงานที่ควรปฏิบัติ

2.ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
          1.การปรับตัวในโรงเรียน
          2.การปรับตัวเข้าหานักเรียน
          3.การแบ่งเวลาในการเรียนการสอน

3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
         1.ศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
         2.ศึกษาสภาพนักเรียน
         3.ศึกษาหลักการสอนต่างๆที่เป็นประโยชน์

ตารางสอนโรงเรียนบ้านประชาอารี


วันจันทร์ เวลา8:40-9:30ภาษาไทยชั้น ป๔ /9:30-10:30ภาษาไทยชั้น ป๓

         วันอังคาร เวลา8:40-9:30ภาษาไทยชั้น ป๓/13:30-14:30ภาษาไทยชั้ ป๔

วันพุธ เวลา9:30-10:30ภาษาไทยชั้น ป๓/10:30-11:30ภาษาไทยชั้น ป๔

วันพฤหัสบดี เวลา8:40-9:30 ภาษาไทยชั้น ป๓

วันศุกร์ เวลา9:30-1030ภาษาไทยชั้น ป๓/13:30-14:30ภาษาไทยชั้น ป๔