วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปบันทึกการปฏิบัติงาน


สัปดาห์ที่ 9-14ระหว่างวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม – 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
           1.คุมความสะอาดบริเวณที่ได้รับผิดชอบ
          2.คุมแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          3.คุมห้องเรียนแทนครูพี่เลี้ยง
          4.ขายของห้องสหกรณ์ในตอนเที่ยง
          5.ขายน้ำสมุนไพรที่โรงอาหาร
          6บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
          7.ทำแผนการจัดการเรียนรู้
          8.จัดป้ายนิเทศ
          9.ช่วยงานต่างๆที่ครูประจำการสั่ง
          10.คุมห้องเรียนแทนครูประจำการที่ติดประชุม
          11.เก็บภาพกิจกรรมวันเข้าพรรษา
          12.สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ4
          13.ตรวจงานนักเรียน

2.ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
         1.คุมชั้นเรียนได้ไม่ทั่วทั้งห้องเรียน
         2.ขายของห้องสหกรณ์และขายน้ำโรงอาหาร เพราะเด็กนักเรียนแย่งกันซื้อทำให้ขายไม่ทัน
แก้ปัญหาโดยการแยกให้เข้าแถวเพื่อความเป็นระเบียบและความเรียบร้อย
         3.บางครั้งการปฏิบัติงานที่ครูให้ทำเช่น คุมห้องแทนครูประจำการ เนื่องจากติดประชุม ทำให้ดูแลได้อย่างไม่ทั่วถึงเพราะ ขาดประสบการณ์ในการทำงาน

3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
         1.การสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก
         2.การปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงาน
         3.การทำงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครู
        4.การทำงานในด้านต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงในอนาคต

                                                                                
                                                         ประมวลภาพกิจกรรมวันเข้าพรรษา

ในการทำกิจกรรมวันเข้าพรรษาจะแยกระหว่างไทยพุทธกับอิสลาม โดยนักเรียนไทยพุทธจะไปเวียนเทียนในวัดข้างโรงเรียน 


 โดยนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้รับการอบรมจากครูผู้สอนที่นับถือศาสนาอิสลามในเรื่องศาสนาอิสลามเบื้องต้น